محاسبه قیمت سیم برنجی و ضایعات

قیمتهای سیم برنجی تولیدی و نیز قیمت ضایعات دریافتی بر مبنای قیمتهائی که توسط «انجمن صنفی کارفرمائی مقاطع برنجی ایران» به صورت روزانه تعیین میگردد، محاسبه میشود.

قیمتهای اعلامی، در سایت انجمن به نشانی www.brassiran.com و یا کانال تلگرامی به نشانی https://t.me/anjomansmb قابل مشاهده میباشد.

با مراجعه به سایت انجمن قیمتها در صفحه اول سایت به شکل زیر نمایش داده شده است:

با کلیک روی هر ردیف، صفحه جدیدی باز میشود که نمودار تغییرات قیمت تا امروز را نمایش میدهد:

محاسبه قیمت سیم برنجی تولیدی (behbor):

برای محاسبه قیمت سیم وایرکات ابتدا قیمت سفاله 58 درصد خشک درجه 1 مربوط به روز قبل را مطابق توضیحات بالا از سایت یا کانال تلگرام انجمن استخراج نمائید.

سپس بر عدد به دست آمده مبلغ 100 هزار تومان به عنوان کارمزد اضافه نمائید.

قیمت هر کیلوگرم سیم وایرکات به دست می آید.

در مثال بالا، قیمت سفاله مربوط به روز قبل، 131،500 تومان بوده:

131,500 + 100,000 = 231,500

قیمت هر کیلو سیم وایرکات برابر با 231،500 تومان خواهد بود.

 

محاسبه قیمت ضایعات دریافتی:

این امکان وجود دارد که ضایعات شما را در برابر تحویل سیم وایرکات دریافت نمائیم.

مبنای محاسبه قیمت ضایعات دریافتی، قیمت سفاله نامرغوب مربوط به روز قبل می باشد.

ابتدا این قیمت را مانند مثال زیر از روی سایت یا کانال تلگرام انجمن، استخراج نمائید:

اکنون میتوانید ضایعات خود را به دو صورت با سیم وایرکات معاوضه کنید:

  • به میزان ضایعات ارسالی، سیم وایرکات تحویل گرفته و مابه التفاوت آنرا پرداخت نمائید.

در این صورت ضایعات شما به قیمت سفاله نامرغوب محاسبه شده و از مبلغ سیم دریافتی کسر میگردد.

به عنوان مثال 100 کیلو ضایعات ارسال و 100 کیلو سیم وایرکات دریافت نموده اید. به این ترتیب:

ارزش سیم دریافتی (تومان):

100 x 231,500 = 23,150,000

ارزش ضایعات ارسالی (با توجه به شکل فوق):

100 x 125,600 = 12,560,000

بنابراین مقدار هزینه قابل پرداخت برابر است با (تومان):

23,150,000 – 12,560,000 = 10,590,000

به این ترتیب بیش از نصف مبلغ سیم (54%) توسط ضایعات تامین شده است.

  • به میزان ارزش ضایعات ارسالی سیم وایرکات تحویل گرفته شود.

در این صورت ضایعات شما، 10% پائینتر از قیمت سفاله نامرغوب محاسبه میشود.  در مورد مثال فوق، قیمت ضایعات به صورت زیر خواهد بود (تومان):

125,600 x 0.9 = 113,040

به عنوان مثال 100 کیلو ضایعات ارسال گردیده. به این ترتیب با توجه به قیمت فوق، ارزش این مقدار ضایعات برابر است با (تومان):

100 x 113,040 = 11,304,000

با توجه به قیمت سیم در این مثال، با این مبلغ مقدار سیم تحویلی به صورت زیر خواهد بود (کیلوگرم):

11,304,000 / 231,500 = 48.83

تقریبا 49 کیلو سیم وایرکات (کمی کمتر از نصف میزان ضایعات).